اطلاعات خزندگان ایران
سایت های دیگر و اخبار
صفحه اصلی درباره ما - اهداف و تماس بخش کودکان یاری و حمایت امکانات - راهنما و قوانین استفاده از سایت خزنده چیست؟خزنده شناسی چیست؟ چک لیست خزندگان ایران بر طبق سیستماتیکچک لیست خزندگان ایران از روی نقشهکاتالوگ خزندگان ایران تاریخچه تکامل رده بندی دوزیستان زیست شناسی و فیزیولوژی اکولوژی و رفتارشناسی اهمیت دوزیستان عوامل تهدید کننده دوزیستان چگونگی حفاظت از دوزیستان تراریوم وسایل و تجهیزات تراریوم ‌‌پروژه ها و همکاری ها کتاب ها زمان بندی سفرهای آموزشی سایت های دیگر اخبار 
*چک لیست دوزیستان و خزندگان ایران :

رده

راسته زیر راسته خانواده جنس و گونه نام انگلیسی  نام فارسی عکس وضعیت حفاظتی
Amphibia Anura Mesobatrachia Pelobatidae Pelobates syriacus Syrian Spadefoot Toad  وزغ بیل پای سوری LC 
Neobatrachia Dicroglossidae Euphlyctis cyanophlyctis        
Hylidae Hyla orientalis        
Hyla savignyi        
Ranidae Pelophylax bedriagae        
Pelophylax gigas        
Rana macrocnemis        
Rana pseudodalmatina        
Procoela Bufonidae Bufo eichwaldi        
Bufotes oblongus        
Bufotes perrini        
Bufotes sitibundus        
Calliopersa surda        
Calliopersa luristanica        
Firouzophrynus olivaceus        
Firouzophrynusstomaticus        
Caudata Cryptobranchoidea Hynobiidae Paradactylodon persicus        
Salamandroidea Salamandridae Neurergus crocatus        
Neurergus derjugini        
Neurergus kaiseri        
Triturus karelinii        
Salamandra infraimmaculata        
Reptilia Crocodilia  Crocodylinae  Crocodylidae  Crocodylus palustris  Mugger crocodile, Swamp crocodile, Marsh crocodile تمساح تالابی، گاندو VU
Squamates Amphisbaenia Trogonophidae Diplometopon zarudnyi        
Sauria Agamidae  Calotes versicolor         
Laudakia melanura         
Laudakia nupta 
Paralaudakia caucasia        
Paralaudakia erythrogaster        

Paralaudakia microlepis

       
Phrynocephalus ahvazicus 
Phrynocephalus ananjevae         
Phrynocephalus arabicus         
Phrynocephalus helioscopus         
Phrynocephalus interscapularis         
Phrynocephalus lutensis         
Phrynocephalus maculatus        
Phrynocephalus mystaceus         
Phrynocephalus ornatus         
Phrynocephalus persicus        
Phrynocephalus raddei         
Phrynocephalus scutellatus        
Saara asmussi         
Saara loricata         
Trapelus agilis        
Trapelus megalonyx         
Trapelus ruderatus         
Trapelus sanguinolentus         
Uromastyx aegyptia         
Anguidae Anguis colchica        
Pseudopus apodus        
Eublepharidae Eublepharis angramainyu        
Eublepharis macularius        
Eublepharis turcmenicus        
Gekkonidae  Agamura cruralis        
Agamura kermanensis        
Agamura persica        
Alsophylax laevis        
Bunopus crassicauda        
Bunopus tuberculatus        
Crossobamon eversmanni        
Cyrtopodion agamuroides        
Cyrtopodion brevipes        
Cyrtopodion gastrophole        
Cyrtopodion golubevi        
Cyrtopodion hormozganum        
Cyrtopodion kachhense        
Cyrtopodion kiabii        
Cyrtopodion kirmanense        
Cyrtopodion persepolense        
Cyrtopodion scabrum        
Cyrtopodion sistanense        
Hemidactylus achaemenidicus        
Hemidactylus flaviviridis        
Hemidactylus persicus        
Hemidactylus pseudoromeshkanicus        
Hemidactylus robustus        
Hemidactylus romeshkanicus        
Hemidactylus sassanidianus        

Lakigecko aaronbaueri

       
Mediodactylus aspratilis        
Mediodactylus heterocercus        
Mediodactylus heteropholis        
Mediodactylus ilamensis        
Mediodactylus kotschyi        
Mediodactylus russowii        
Mediodactylus sagittifer        
Mediodactylus spinicauda        
Mediodactylus stevenandersoni        
Microgecko chabaharensis        
Microgecko helenae        

Microgecko laki

       
Microgecko latifi        
Microgecko persicus        
Microgecko varaviensis        
Parsigecko ziaiei        
Pseudoceramodactylus khobarensis        
Rhinogekko femoralis        
Rhinogekko misonnei        
Stenodactylus affinis        
Stenodactylus arabicus        
Stenodactylus doriae        
Tenuidactylus caspius  
Tenuidactylus fedtschenkoi        
Tenuidactylus longipes        
Tenuidactylus turcmenicus        
Tropiocolotes hormozganensis        
Tropiocolotes naybandensis        
Tropiocolotes steudneri        
Lacertidae  Acanthodactylus blanfordii        
Acanthodactylus boskianus        
Acanthodactylus cantoris        
Acanthodactylus grandis        
Acanthodactylus khamirensis        
Acanthodactylus micropholis        
Acanthodactylus nilsoni        
Acanthodactylus schmidti        
Acanthodactylus zagrosicus        
Apathya cappadocica        
Apathya yassujica        
Darevskia caspica        
Darevskia chlorogaster        
Darevskia defilippii        
Darevskia kamii        
Darevskia kopetdaghica        
Darevskia praticola        
Darevskia raddei        
Darevskia schaekeli        
Darevskia steineri        
Darevskia valentini        
Eremias acutirostris        
Eremias andersoni        
Eremias arguta        
Eremias fahimii        
Eremias fasciata        
Eremias grammica        
Eremias intermedia        
Eremias isfahanica        
Eremias kavirensis        
Eremias kopetdaghica        
Eremias lalezharica        
Eremias lineolata        
Eremias montana        
Eremias nigrocellata        
Eremias papenfussi        
Eremias persica        
Eremias pleskei        
Eremias scripta        
Eremias strauchi        
Eremias suphani        
Eremias volex        
Iranolacerta brandtii        
Iranolacerta zagrosica        
Lacerta media        
Lacerta strigata        
Mesalina bernoullii        
Mesalina brevirostris        
Mesalina guttulata        
Mesalina microlepis        
Mesalina watsonana        
Ophisops elegans        
Timon kurdistanicus        
Timon princeps        
Phyllodactylidae Asaccus andersoni          
Asaccus elisae         
Asaccus granularis         
Asaccus griseonotus         
Asaccus iranicus         
Asaccus kermanshahensis         
Asaccus kurdistanensis         
Asaccus nasrullahi         
Asaccus tangestanensis         
Asaccus zagrosicus         
Scincidae   Ablepharus bivittatus        
Ablepharus grayanus         
Ablepharus pannonicus        
Chalcides ocellatus         
Eumeces persicus         
Eumeces schneideri        
Eumeces zarudnyi         
Eurylepis taeniolata         
Heremites auratus         
Heremites septemtaeniatus         
Heremites vittatus         
Ophiomorus blanfordi         
Ophiomorus brevipes         
Ophiomorus chernovi         
Ophiomorus maranjabensis         
Ophiomorus nuchalis        
Ophiomorus persicus       
Ophiomorus streeti         
Ophiomorus tridactylus         
Scincus mitranus        
Scincus scincus         
Sphaerodactylidae  Pristurus rupestris         
Teratoscincus bedriagai         
Teratoscincus keyserlingii         
Teratoscincus mesriensis         
Teratoscincus microlepis        
Teratoscincus scincus         
Teratoscincus sistanense         
Varanidae  Varanus bengalensis         
Varanus griseus         
Varanus nesterovi         
Serpentes
Colubridae Boiga trigonata        
Coronella austriaca        
Dolichophis andreanus        
Dolichophis caspius        
Dolichophis jugularis        
Dolichophis schmidti        
Eirenis collaris        
Eirenis coronelloids        
Eirenis kermanensis        
Eirenis medus        
Eirenis modestus        

Eirenis occidentalis

       
Eirenis persicus        
Eirenis punctatolineatus        

Eirenis rechingeri

       
Elaphe sauromates        

Eirenis yassujicus

       

Elaphe dione

       

Elaphe urartica

       
Hemorrhois nummifer        
Hemorrhois ravergieri        

Hierophis andreanus

       

Lycodon striatus

       

Lytorhynchus diadema

       

Lytorhynchus maynardi

       
Lytorhynchus ridgewayi        
Natrix natrix        
Natrix tessellata  

Oligodon taeniolatus

       
Persiophis fahimii        
Platyceps karelini        
Platyceps najadum        
Platyceps rhodorachis        
Platyceps ventromaculatus        

Rhynchocalamus levitoni

       
Rhynchocalamus melanocephalus        

Rhynchocalamus satunini

       
Spalerosophis diadema        

Spalerosophis microlepis

       
Telescopus fallax        

Telescopus nigriceps

       
Telescopus rhinopoma        
Telescopus tessellatus        

Zamenis hohenackeri

       

Zamenis longissimus

       

Zamenis persicus

       
Elapidae Bungarus sindanus        

Hydrophis cantoris

       
Hydrophis cyanocinctus        
Hydrophis gracilis        
Hydrophis lapemoides        
Hydrophis ornatus        
Hydrophis platurus        
Hydrophis schistosus        
Hydrophis spiralis        
Hydrophis viperinus        
Naja oxiana        
Walterinnesia aegyptia        
Erycidae Eryx elegans        
Eryx jaculus        
Eryx jayakari        
Eryx johnii        
Eryx sistanensis        
Eryx tataricus        
Lamprophiidae  Malpolon insignitus        
Malpolon moilensis        
Psammophis lineolatus        
Psammophis schokari        
Leptotyphlopidae

Myriopholis blanfordi

       
Myriopholis macrorhyncha        
Typhlopidae Indotyphlops braminus        
Typhlops vermicularis        
Xerotyphlops luristanicus        
Xerotyphlops wilsoni        
Viperidae Cerastes gasperettii        
Echis carinatus        
Eristicophis macmahoni        
Gloydius caucasicus        
Gloydius halys        
Macrovipera lebetina        
Macrovipera razii        
Montivipera kuhrangica        
Montivipera latifii        
Montivipera raddei        
Montivipera wagneri        
Pseudocerastes fieldi        
Pseudocerastes persicus        
Pseudocerastes urarachnoides        
Vipera eriwanensis        
Vipera transcaucasiana        
Testudines Cryptodira 
Cheloniidae Caretta caretta        
Chelonia mydas        
Eretmochelys imbricata        
Lepidochelys olivacea        
Dermochelyidae Dermochelys coriacea        
Emydidae Emys orbicularis        
Trachemys scripta        
Geoemydiade Mauremys caspica        
Testudinidae Testudo graeca        
Testudo horsfieldii        
Trionychidae Pelodiscus sinensis        
Rafetus euphraticus        

*مشکلات خزندگان تهران :
...

گونه یابی:

با کلیک بر روی آلبوم می توانید تصاویر را مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق فرم زیر تصاویر را جستجو کنید.

calphotos

عکاس :
نام علمی :
نام انگلیسی :
شناسه عکس :
تعداد تصویر :
 
           
 
FA
EN
   
Free DHTML scripts provided by D